ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Από 1.1.2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη,ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος Προεδρικού Διατάγματος 186/1992. (ΚΦΑΣ). 

Ο νέος μίνι ΚΦΑΣ αποτελείται από 12 άρθρα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 37 για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:

α) Η παράγραφος 8(δ) του άρθρου 16, του 2190/1920 (αποθεματικό για αγορά ιδίων μετοχών)

η παράγραφος 2 του άρθρου 42, του 2190/1920 (διάταξη για υπερδωδεκάμηνη χρήση η οποία δεν είχε καταργηθεί με το νέο ΚΦΕ)

οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, του 2190/1920 (Διατάξεις σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ανωνύμων εταιριών)

τα άρθρα 42β έως 43 του 2190/1920 , (Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως , Δομή του Ισολογισμού ,Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» , Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» )

οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, του 2190/1920 (πληροφορίες για το προσάρτημα)

το άρθρο 43γ, του 2190/1920 (Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία)

 τα άρθρα 90 έως 107, του 2190/1920 (Ενοποιημένοι Λογαριασμοί (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)

τα άρθρα 110 έως 130,του 2190/1920 (Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων)

τα άρθρα 132 έως 134,του 2190/1920 (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων)

και τα άρθρα 138 έως 143 του Κ.Ν. 2190/1920. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

β) Τα άρθρα 20 έως 27 του νόμου 2065/1992(Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων)

γ) Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.Δ. 400/1970 (Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ασφαλιστικών εταιριών)

και τα άρθρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11) του Ν.Δ. 400/1970. (διατάξεις σχετικές με τις οικονομικές καταστάσεις ασφαλιστικών εταιριών και διατάξεις σχετικά με τις ενοποιημένες καταστάσεις ασφαλιστικών εταιριών)

δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 3190/1955(κατάρτιση ετήσιων καταστάσεων Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190)

ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παράγραφος 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 του νόμου 4072/2012. (Κατάρτιση ετήσιων καταστάσεων ΙΚΕ, απογραφή ΙΚΕ, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ΙΚΕ)

στ) Το Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α 283/15-12-1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του νόμου 1041/1980, για τις υποκείμενες στο παρόντα νόμο οντότητες.

ζ) Το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

η) Το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών.


Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων (οντοτήτων) θα γίνεται πλέον βάση μεγέθους, σε 4 κατηγορίες

-Πολύ μικρές οντότητες.
 Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

-Μικρές οντότητες. Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

-Μεσαίες οντότητες. Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ,
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

-Μεγάλες οντότητες.
 Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

Με βάση τον ανωτέρω διαχωρισμό αυτό, οι οντότητες θα καταρτίζουν τις ανάλογες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 των Ελληνικών προτύπων.