Σύμφωνα με το νόμο περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014) αλλοδαπές εταιρείες που αποκτούν πραγματική φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα ή ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν πλέον την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.