01/02/2017

Επεκτείνεται η δυνατότητα έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού και στις μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη το ν.4449/2017. 

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ότι όταν μία μικρή επιχείρηση αναθέσει  οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τότε  ο έλεγχος αυτός θα  θεωρείται υποχρεωτικός και θα μπορεί να ζητήσει και τη  λήψη  φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του ν.4174/2013.

Σημειώνεται  ότι  βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας το φορολογικό πιστοποιητικό λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.

Μικρές επιχειρήσεις βάσει του ν. 4308/2014, είναι οι επιχειρήσεις που κατά την  ημερομηνία του ισολογισμού τους, δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Σύνολο ενεργητικού: Από 350.000 έως 4.000.000 ευρώ,
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: Από 700.000 έως  8.000.000 ευρώ, 
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: Από 10 άτομα έως 50 άτομα.