8/2/2019

Τη δυνατότητα να ιδρύουν την επιχείρησή τους σε μερικά λεπτά από την οθόνη του υπολογιστή τους έχουν πλέον οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να συστήσουν ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.).

Η δυνατότητα αυτή υπήρχε μέχρι τώρα μόνο για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), ενώ εντός του πρώτου τριμήνου 2019 η υπηρεσία θα παρέχεται και για την ίδρυση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Μάλιστα, η δυνατότητα για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ δίνεται πολύ νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό που προέβλεπε ότι η υπηρεσία θα ήταν διαθέσιμη έως το τέλος του 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και για τη σύσταση Ο.Ε. και Ε.Ε. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για τη σύσταση ΕΠΕ και εντός Μαρτίου για τη σύσταση Α.Ε.

Από τις 22 Ιουλίου 2018, οπότε ξεκίνησε να λειτουργεί η e-YMΣ έχουν συσταθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνολικά 1.665 εταιρείες, εκ των οποίων οι 1.629 είναι ΙΚΕ, οι 20 είναι Ε.Ε. και οι 16 είναι Ο.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα.

Η ιστοσελίδα της πλατφόρμας είναι η https://eyms.businessportal.gr

Μέσω της e-ΥΜΣ καταργήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες: χρήση εταιρικής σφραγίδας, φορολογική ενημερότητα, ενώ πλέον δεν χρειάζεται ο ιδρυτής της εταιρείας να επισκεφθεί τη ΔΟΥ και το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ. Κι αυτό διότι το πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ στέλνει μέσω διεπαφής αυτομάτως τα σχετικά στοιχεία.

Για τη σύσταση εταιρείας μέσω της e-ΥΜΣ είναι υποχρεωτική η χρήση του πρότυπου καταστατικού, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ανά νομική μορφή. Τα πρότυπα καταστατικά μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και σε αυτά συμπληρώνουν μόνο τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες του ίδιου τύπου. Εάν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) οποιουδήποτε επιμελητηρίου είτε στον συμβολαιογράφο που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης.

Το καταστατικό σύστασης υπογράφεται είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet είτε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής.

Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της e-ΥΜΣ, η σύσταση μιας εταιρείας μέσω αυτής είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια η υπηρεσία θα παρέχεται με έκπτωση 70% σε σχέση με το κόστος σύστασης μέσω συμβατικής ΥΜΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν από την έναρξη της σύστασης.

Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα δήλωσης ψευδών στοιχείων, οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ.