Από την 1-1-2014 τα εισοδήματα φορολογούνται βάσει του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013.

Έχει καταργηθεί ο πίνακας του εντύπου Ε1 που αφορούσε στα εισοδήματα από το εξωτερικό και οι κωδικοί έχουν μεταφερθεί στους επιμέρους πίνακες.

Επίσης καταργήθηκε και ο πίνακας των παρακρατούμενων φόρων και τους κωδικούς θα τους βρείτε στους αντίστοιχους πίνακες εισοδήματος.

Στο φετινό έντυπο υπάρχουν τρείς νέοι πίνακες. Ο πίνακας 4Β για το εισόδημα των ναυτικών, ο πίνακας 4Δ1 για το εισόδημα από μερίσματα τόκων και δικαιώματα, και ο πίνακας 4Ε για εισόδημα από την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ από όλους τους φορολογούμενους.