08/12/2016

 

Στις περιπτώσεις αποστολών εμβασμάτων που πραγματοποιούνται από κοινούς λογαριασμούς πρέπει να γίνεται καταρχήν ισομερής επιμερισμός αυτών μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού προέλευσης του εμβάσματος. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επικαλείται διαφορετική αναλογία των χρηματικών αυτών ποσών οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο τον ισχυρισμό του. Επί αμφισβήτησης του ισχυρισμού του ελεγχόμενου από τη φορολογική αρχή, αυτή οφείλει να αιτιολογήσει την αναλογία που επικαλείται, εάν αυτή είναι διαφορετική του ισομερούς επιμερισμού. Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να είναι ειδική και εμπεριστατωμένη (ΔΕΔ 1037/2016).

Αν το εισόδημα με βάση το οποίο γίνεται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τη βεβαίωση της προκαταβολής φόρου.

Η αρμόδια φορολογική αρχή λαμβάνει υπόψη τις κατά τον νόμο ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες προκειμένου να υπολογίσει το τμήμα του κεφαλαίου που απέμεινε από τα φορολογηθέντα εισοδήματα του προηγούμενου έτους και αναλώθηκε κατά το κρινόμενο φορολογικό έτος. Εάν η φορολογική αρχή ισχυρισθεί και αποδείξει ότι οι δαπάνες, στις οποίες πράγματι υποβλήθηκε ο φορολογούμενος (πραγματικές δαπάνες), ήταν μεγαλύτερες από τις δηλωθείσες τεκμαρτές δαπάνες, λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές, μη υφισταμένης ως προς τούτο δεσμεύσεως από την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (ΣτΕ 772/2015).

Εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, ανεξάρτητα από το εάν η Ελλάδα έχει συνάψει ή όχι με το αντίστοιχο κράτος σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ). Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ρητώς απαλλαγή από την ειδική εισφορά.

Εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης ενδεικτικά:

α) αποζημίωση απόλυσης,

β) μερίσματα των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών του ν. 27/1975, οι οποίες δεν ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων,

γ) εκλογική αποζημίωση,

δ) αμοιβές υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίθετα, τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα απαλλάσσονται της εισφοράς αλληλεγγύης, όπως:

α) διάθεση περιουσιακών στοιχείων,

β) εισαγωγή συναλλάγματος από κατοίκους εξωτερικού,

γ) δωρεές, κληρονομιές και γονικές παροχές,

δ) επίδομα αλλοδαπής (για δημοσίους υπαλλήλους),

ε) αποζημίωση για ηθική βλάβη